KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Usul ve Esasları Uyarınca Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Müşteri, Katılımcı, Öğrenci, Eğitmen, Ziyaretçi ve Çalışan için Aydınlatma Metni

egitim.kureselis.com bundan sonraki kısımlarda “Bu web sitesi”, “Site” , “Bu web sayfası” , “Web sitesi” “kureselis.com” , “Şirket” veya “Küresel İşler Okulu” olarak anılabilir.

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (“KVKK”) uyarınca, tarafımızdan işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve bize ilettiğiniz bazı kişisel verilerinize ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini hazırladık.

HANGİ VERİLERİNİZİ TALEP EDİYOR VE İŞLİYORUZ?
Kimlik Bilgilerinden: Ad, Soyad, Cinsiyet, Fotoğraf
İletişim Bilgilerinden: Telefon numarası, e-Posta adresi, Fiziki Adres

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE ALANLARI
Hizmet veya ürün satış süresinin başlatılması, yönetilmesi, bitirilmesi.
Sözleşme sürecinin yönetilmesi ve sözleşmeden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi.
Eğitim, topluluk, destek, etkinlik, danışmanlık, mentörlük ve diğer Şirket hizmetlerinin kullanılması, yönetilmesi, sunulması.

Müşteri, katılımcı, ziyaretçi, öğrenci, eğitmen talebi doğrultusunda iletişime geçilmesi.
Sadece “Şirket” için kullanılacak olan reklam, pazarlama, tanıtım bültenlerinde kullanmak. Asla üçüncü parti kişi veya kurumlar için kullanılmaz bu veriler.

Şikayetlerin yönetilmesi, destek taleplerinin cevaplanması.

Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulan satış / hizmet sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli olması nedeniyle, ilgili mevzuat ve kanunlar kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, politikalarının uygulanması amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle, sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan, yapılan telefon görüşmelerinde ses kayıt uygulaması aracılığı ile, internet siteleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık alanlar ve/veya düzenlenen organizasyonlar ve etkinlikler aracılığı ile, e-posta ile fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Kişisel verilerinizi, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” maddesinde yer alan amaçlarla;

Yurtiçinde;
– Fatura sürecinin yönetilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkkep’e,
– Satış sözleşmesinden kaynaklı bildirimlerin yapılması, fatura sürecinin yönetilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için mali müşavirlik şirketine,
– Tahsilat, fatura iptal ve iade işlemleri için hizmet alınan bankalara,
– Internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi kanunu kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK),
– Fatura gönderimi için kargo hizmeti veren firmalara,
– Belge, sözleşme, çek, ihtar gönderimi için kargo ve kurye hizmeti veren firmalara,
– Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza,
– Talep gelmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında avukatlarımıza, mahkemelere ve ilgili mercilere.
– Türkiye’de bulunan sunucularımızda ve hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarında.

Yurtdışında;
– Müşteri destek taleplerini ve kampanya sürecini yönetebilmek için bulut (cloud), sunucu, online disk ortamına,
– Almanya, ABD, Singapur ve Tayland’da bulunan web, video, ses ve mail (e-Posta) sunucularımıza,
– E-bülten göndermek amacıyla hizmet aldığımız yabancı yerleşke bülten firmalarına aktarıyoruz.

HAKLARINIZ
KVKK 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
– Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
Yukarıda belirtilen haklarınızdan bir veya birden fazlasının sorgulanması amacıyla, taleplerinizi yazılı olarak Şirketimize bizzat elden iletebilir veya aşağıda iletişim bilgilerinde yer alan şirket adresine posta ile taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

Üçüncü kişilerin sizin adınıza talepte bulunabilmeleri için, sizin tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter vasıtasıyla düzenlenmiş özel vekaletnamenin sunulması gerekmektedir. Şirkete evrağın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Başvuruda, ad, soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular Şirket tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
e-Posta: egitim@kureselis.com
Adres: Yurt Mah 71489 Örenbay Sitesi A Blok No: 2 Çukurova / Adana